วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Lockheed Martin รับสัญญาผลิต Partiot PAC-3 MSE


http://www.defense-aerospace.com/article-view/release/153553/lockheed-wins-%24611m-for-pac_3-mse-missiles.html

Lockheed Martin ได้รับสัญญามูลค่า $611 Million จากกองบัญชาการการบินและอาวุธปล่อยนำวิถีกองทัพบกสหรัฐฯ
ในการผลิตอาวุธปล่อยนำวิถี Partiot PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) และ Launcher Modifications Kits (LMKs)
ซึ่งเป็นการปรับปรุงชุดดินขับแข็งของตัวจรวดและระบบแท่นยิงให้เพิ่มเพดานยิงและระยะยิงมากขึ้นครับ