วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อาเซอร์ไบจันเพิ่มงบประมาณกลาโหมปี2015


Azerbaijan to increase defense spending for 2015
http://news.az/articles/economy/92728

อาเซอร์ไบจันจะเพิ่มงบประมาณกลาโหมในปี 2015 คิดเป็นร้อยละ 17.9 ของงบประมาณประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากปี 2014
เป็นงบประมาณสำหรับงานด้านความมั่นคงและรักษาความปลอดภัยของรัฐ
หลังจากเคยทำสงครามกับอาเมเนียประเทศเพื่อนบ้านในช่วงปี1990s ปัจจุบันยุทโธปกรณ์ที่ประจำการในกองทัพอาเซอร์ไบจันส่วนใหญ่ยังเป็นของเก่าที่ตกทอดตั้งแต่สมัยอดีตสหภาพโซเวียต
แต่ในช่วงหลายปีหลังมานี้อาเซอร์ไบจันก็มีการจัดหาอาวุธใหม่ที่ทันสมัยมากขึ้น โดยแหล่งหลักมาจากรัสเซีย ตุรกี และอิสราเอล รวมถึงชาติสมาชิก NATO บ้างครับ