วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กองทัพอากาศไทยตรวจรับ ฮ.๑๑ EC725 ที่ฝรั่งเศส

"ตรวจรับทางเทคนิคเฮลิคอปเตอร์แบบ EC725 ของกองทัพอากาศ"

พลอากาศตรี เฉลิมวงษ์ กีรานนท์ ประธานกรรมการตรวจรับทางเทคนิค คณะที่ ๑ ของโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางสำหรับค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ (ระยะที่ ๑) และคณะกรรมการ 
เดินทางไปตรวจรับเฮลิคอปเตอร์แบบ EC725 เครื่องที่ ๑ ซึ่งผลิตโดยบริษัท Airbus Helicopters ระหว่างวันที่ ๘ -๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางสำหรับค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางค้นหาและช่วยชีวิต ทดแทนเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยชีวิตในปัจจุบัน
เพื่อให้กองทัพอากาศดำรงศักยภาพและขีดความสามารถในการค้นหาและช่วยชีวิตในภาพรวมทั้งทางทหารและพลเรือน ในฐานะเป็นหน่วยหลักด้านกำลังทางอากาศของประเทศ
ทั้งนี้โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางฯ (ระยะที่ ๑) เป็นการจัดหา เฮลิคอปเตอร์แบบ EC725 จำนวน ๔ เครื่อง ซึ่งกำหนดส่งมอบทั้ง ๔ เครื่องให้กองทัพอากาศภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
เครดิตภาพ....กองทัพอากาศ (RTAF)ที่มา Page รัชต์ รัตนวิจารณ์
https://www.facebook.com/rach2511/posts/10206005720560207
https://www.facebook.com/rach2511

จากชุดภาพล่าสุดจะเห็นว่า ฮ.๑๑ EC725 เครื่องแรก หมายเลข 20301 นั้นได้ทำการขึ้นบินทดสอบครั้งแรก
ในช่วงที่คณะกรรมการตรวจรับทางเทคนิคของกองทัพอากาศไทยเดินทางไปตรวจรับเครื่องที่โรงงาน Airbus Helicopters ที่ฝรั่งเศสแล้ว
ก็ตามข้อมูลที่รายงานในข้างต้นครับว่า ฮ.๑๑ EC725 ชุดแรก ๔เครื่องจะมีการส่งมอบและก็น่าจะเดินทางขนส่งมาถึงไทยได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ นี้
โดยข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆเกี่ยวกับ ฮ.๑๑ EC725 ของกองทัพอากาศไทยน่าจะมีออกมาภายหลังจากนี้อีกครับ