วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ชาวเอสโตเนียส่วนใหญ่ไม่ต้องการจะเป็นอาสามัครในกองกำลังป้องกันชาติ

Kaitseliit(Estonian Defence League) mortar platoon Exercise Steadfast Jazz 2013

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/russkoyazychnye-zhiteli-estonii-v-kajtselijt-ne-stremyatsya?id=71441825

ผลการสำรวจความเห็นของประชาชนเอสโตเนียต่อการเข้าร่วมรับใช้ชาติใน Kaitseliit (Home Guard) หรือสันนิบาตกองกำลังป้องกันชาติซึ่งเป็นกองกำลังกึ่งทหารของเอสโตเนียลักษณะกำลังสำรองอาสาสมัครรักษาดินแดนนั้น
พบว่าในส่วนของชาวเอสโตเนียพื้นเมืองซึ่งมีจำนวนราวร้อยละ70ของประชากรทั้งประเทศนั้น มีร้อยละ6 พร้อมที่จะเข้าร่วม, ร้อยละ26 อาจจะเข้าร่วม, ร้อยละ33 อาจจะไม่เข้าร่วม และร้อยละ25 ไม่เข้าร่วมแน่นอน
และในส่วนของชนกลุ่มน้อยชาวรัสเซียในเอสโตเนียซึ่งมีจำนวนราวร้อยละ25ของประชากรทั้งประเทศ มีเพียงร้อยละ3 ที่พร้อมจะเข้าร่วม, ร้อยละ10 อาจจะเข้าร่วม, ร้อยละ18 อาจจะไม่เข้าร่วม และร้อยละ60 ไม่เข้าร่วมแน่นอน

เอสโตเนียนั้นเป็นประเทศสมาชิก NATO ในกลุ่มรัฐ Baltic ซึ่งกำลังเผชิญภัยคุกคามจากรัสเซียมากขึ้นหลังวิกฤตการณ์ในยูเครนปี 2014 เป็นต้นมา
แต่ด้วยขนาดของกองทัพป้องกันประเทศที่มีขนาดเล็ก มีงบประมาณจำกัด และการที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจเรื่องความมั่นคงของชาตินักนั้น
ทำให้ฝ่ายความมั่นคงของเอสโตเนียที่เพิ่มการร่วมซ้อมรบกับมิตรประเทศสมาชิก NATO บ่อยครั้ง เช่นเดียวกับประเทศในกลุ่ม Baltic ทั้งลิทัวเนีย และแลทเวีย ยังต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากประเทศสมาชิกหลักของ NATO อย่างมากอยู่ครับ