วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กองทัพเรือไทยจัดแสดงนวัตกรรมและผลงานวิจัยในงาน นาวีวิจัย 2015

กองทัพเรือ จัดแสดง นวัตกรรม - ผลงานวิจัยแบบใหม่ของกองทัพเรือ ในงาน “นาวีวิจัย 2015”วันนี้ (27 สิงหาคม 2558) เวลา 09.00 น. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ 
เป็นประธานเปิดงาน “นาวีวิจัย 2015” ณ ลานทัศนาภิรมย์ และห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ได้จัดให้มีงานนาวีวิจัยขึ้นเป็นประจำทุกปี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศยกย่องเกียรติคุณนักวิจัย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของกองทัพเรือ เหล่าทัพ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน 
ตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศชาติ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย

การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ในกองทัพเรือ และสถาบันต่าง ๆ อาทิ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีดาวเทียมและระบบติดตามเรือ (VMS) การทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) และเรือผู้อพยพชาวโรฮีนจา”

โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การเสวนา “เทคโนโลยีงานวิจัยยุคใหม่กับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง” 
รวมถึงการจัดแสดงเทคโนโลยีด้านงานวิจัยและพัฒนา อาทิ รถต้นแบบยานเกราะล้อยาง ขนาด 8 x 8 รถต้นแบบสะเทินน้ำสะเทินบกสนับสนุนบรรเทาสาธารณภัย 
อากาศยานไร้คนขับแบบองคตติดปืน M 16 อากาศยานไร้คนขับแบบนารายณ์ หมวกทหารราบติดกล้อง อาวุธปืนยาวประจำกายสำหรับซุ่มยิง และผลงานวิจัยอีกหลายประเภท

ทั้งนี้ภายหลังพิธีเปิดจะได้มีการสาธิตผลงานวิจัย บริเวณลานทัศนาภิรมย์ประกอบด้วย การสาธิต เสื้อเกราะลอยน้ำแบบกันกระสุน การสาธิตระบบตรวจการณ์ เพื่อต่อต้านและป้องปรามภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
การสาธิตการใช้งานของอุปกรณ์โครงการระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี การสาธิตการใช้งานหมวกทหารราบติดกล้องถ่ายทอดสถานการณ์ระยะไกล ซึ่งเป็นอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่พัฒนาและออกแบบให้ขยายระยะการรับรู้ข้อมูลได้ไกลกว่าเดิม

นอกจากนั้น ในงานนาวีวิจัย 2015 ยังได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นของกองทัพเรือ โดยในปีนี้มีผลงานที่น่าสนใจที่ได้รับรางวัล ดังนี้
- ผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาการทางทหารด้านยุทโธปกรณ์ดีเด่น
โครงการวิจัยลวดเชื่อมและลวดตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าแบบราชนาวีไทย หน่วยเจ้าของผลงาน กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี พลเรือตรี มนต์ชัย กาทอง เป็นนายทหารโครงการ
- ผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ด้านหลักการ
โครงการวิจัย พลังงานทดแทนสำหรับหน่วยเฉพาะกิจ ของกองทัพเรือ หน่วยเจ้าของผลงาน สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ โดยมี นาวาเอก พาสุกรี วิลัยรักษ์ เป็นนายทหารโครงการ

ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น จำนวน 9 ผลงาน ดังนี้
1. หุ่นช่วยฝึกทำคลอดเสมือนจริงเคลื่อนย้ายได้ หน่วยเจ้าของผลงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ หัวหน้านักประดิษฐ์ จ่าตรี จักรพันธ์ โมรา
2. อากาศยานไร้คนขับองคตติดปืน หน่วยเจ้าของผลงาน สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ หัวหน้านักประดิษฐ์ นาวาเอก รัตน์ จันทร์น้อย
3. เครื่องถอดใส่ล้อยางรถยนต์ขนาดใหญ่ แบบ Mobile พับได้ หน่วยเจ้าของผลงาน กรมการขนส่งทหารเรือ หัวหน้านักประดิษฐ์ นาวาโท อำนวย บัวเอม
4. โต๊ะพล็อตอิเล็กทรอนิกส์ในเรือ หน่วยเจ้าของผลงาน กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ หัวหน้านักประดิษฐ์
นาวาเอก ณัฐชัย วรรณบูรณ
5. เครื่องควบคุมมอเตอร์ สำหรับเลื่อนเป้ายิงปืนพก หน่วยเจ้าของผลงาน กรมสรรพาวุธทหารเรือ หัวหน้านักประดิษฐ์ พลเรือตรี สุทธิไชย รังสิโรดม์โกมล
6. การผลิตลูกปืนต่อสู้อากาศยานขนาด 37 มิลลิเมตร ชนิดฝึก หน่วยเจ้าของผลงาน กรมสรรพาวุธทหารเรือ หัวหน้านักประดิษฐ์ นาวาโท สุเมธ วีรวัฒโนดม
7. เครื่องแสดงข้อมูลอุณหภูมิในห้องเก็บเวชภัณฑ์ยาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หน่วยเจ้าของผลงาน โรงเรียนนายเรือ หัวหน้านักประดิษฐ์ นาวาโท สิริรัตน์ ไตรวิรัตน์
8. เครื่องวัดความหนืดน้ำมันหล่อลื่นในเรือโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ หน่วยเจ้าของผลงาน กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ หัวหน้านักประดิษฐ์ นาวาเอก เกียรติกูล ไชยสังวล
9. หมวกกันกระสุน IT หน่วยเจ้าของโครงการ กรมสารวัตรทหารเรือ หัวหน้านักประดิษฐ์ นาวาโท นพิพัฒน์ รัตนพิทักษ์

ป้อมปืนกลหนัก .50cal ติดกล้องควบคุม

ระบบระบุพิกัดเป้าหมายด้วยแสง Laser

บริษัท ชัยเสรี นำรถเกราะล้อยาง First Win มาแสดงในงาน


น่าจะเป็นเป้าบินสำหรับฝึกใช้อาวุธต่อสู้อากาศยาน

น่าจะเป็นรถต้นแบบรถสะเทินน้ำสะเทินบกสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย

เครื่องแบบสนาม ชุดพรางสำหรับพลซุ่มยิง และชุดเกราะปราบจลาจล

สาธิตปฏิบัติการในสถานการณ์การก่อเหตุจลาจล


UAV องคต สาธิตการขนส่งอุปกรณ์ปฐมพยาบาลในสนาม

UAV นารายณ์ สาธิตการขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ในสนาม
สาธิตปฏิบัติการในสถานการณ์การก่อความไม่สงบซึ่งมีการใช้อาวุธร้ายแรง

UAV พิเภก ติดเครื่องขยายเสียง และ UAV องคต ติดปืนเล็กยาว M16


รถต้นแบบรถเกราะล้อยาง 8x8 ที่พัฒนาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI(Defence Technology Institute)


สาธิตการปฏิบัติการในเขตลำน้ำ

ที่มา กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1020529207998435.1073741885.659408270777199
https://th-th.facebook.com/prthainavy