วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กองทัพเรือไทยจะจัดหาอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ RIM-162 ESSM เพิ่มเติม

Government of Thailand - Evolved Seasparrow Missiles (ESSM)
http://www.dsca.mil/major-arms-sales/government-thailand-evolved-seasparrow-missiles-essm

GULF OF THAILAND (Aug. 30, 2015) The Royal Thai Navy ship HTMS Naresuan launches a missile at a BQM-74E target drone during Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) Thailand 2015.
In its 21st year, CARAT is an annual, bilateral exercise series with the U.S. Navy, U.S. Marine Corps and the armed forces of nine partner nations including
Bangladesh, Brunei, Cambodia, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand and Timor-Leste. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Will Gaskill/Released)
http://www.navy.mil/view_image.asp?id=202802

วันที่ ๒๘ ตุลาคม องค์การความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงสหรัฐฯ(DSCA:Defense Security Cooperation Agency) ได้เผยแพร่เอกสารความเป็นไปได้ที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯผ่านทางสภา Congress จะพิจารณาอนุมัติการขายยุทโธปกรณ์ให้รัฐบาลไทยแบบ FMS (Foreign Military Sale)
คืออาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ RIM-162 ESSM (Evolved Seasparrow Missiles) พร้อมอุปกรณ์ ชิ้นส่วน และการสนับสนุนพื้นฐาน สำหรับกองทัพเรือไทย วงเงิน $26.9 million
โดยวงเงินในส่วนสิ่งอุปกรณ์ความมั่นคงหลักมีมูลค่า $18,570,385 และวงเงินในการจัดหาทั้งหมดมีมูลค่า  $26,943,445 ซึ่งระบบหลักที่จะมีการจัดหาประกอบด้วย

อาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ RIM-162 ESSM จำนวน ๑๖นัด แบ่งเป็นอาวุธปล่อยนำวิถีทางยุทธวิธี ๑๔นัด และแบบมีระบบสัญญาณติดตาม(telemetry missiles) ๒นัด,
ชุดบรรจุอาวุธปล่อยนำวิถี MK25 Quad Pack canisters สำหรับบรรจุได้ชุดละ ๔นัด รวม ๓ชุด ๑๒นัด และชุดบรรจุสำหรับการขนส่ง MK783 shipping containers
โดยบริษัทที่เป็นผู้รับสัญญาในโครงการประกอบด้วย Raytheon Missile Systems, BAE Systems, Lockheed Martin สหรัฐฯ สำหรับระบบอาวุธ ส่วนบรรจุ และแท่นยิงหลัก และ SAAB สวีเดน สำหรับระบบอำนวยการรบ 9LV MK4

ล่าสุดนี้ กองเรือฟริเกตที่๒ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ ก็ได้ทำการส่ง ร.ล.นเรศวร และ ร.ล.สายบุรี ออกเดินทางไปฐานทัพเรือ Changi สิงคโปร์ เพื่อเข้าร่วมการฝึก SINGSIAM 2015 ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสิงคโปร์
โดยการฝึก SINGSIAM 2015 ปีนี้เป็นปีแรกที่กองทัพเรือสิงคโปร์จะนำเรือดำน้ำชั้น Archer คือ RSS Archer เข้าร่วมการฝึกด้วย นอกจากเรือฟริเกตชั้น Formidable คือ RSS Intrepid และเรือคอร์เวตชั้น Victory คือ RSS Vigour
ความเป็นไปได้ในการจัดหา ESSM เพิ่มเติมก็น่าจะเป็นการเพิ่มความพร้อมด้านระบบอาวุธของ ร.ล.นเรศวร ที่ได้รับการปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์แล้ว และ ร.ล.ตากสินที่กำลังจะเสร็จสิ้นการปรับปรุงตามมาในอนาคตอันใกล้ครับ