วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ญี่ปุ่นจะจัดหาอากาศยานไร้คนขับ RQ-4 Global Hawk จากสหรัฐฯ

A maintenance crew preparing a Global Hawk at Beale Air Force Base(wikipedia.org)

http://www.dsca.mil/major-arms-sales/government-japan-rq-4-block-30-i-global-hawk-remotely-piloted-aircraft

องค์การความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงสหรัฐฯ(DSCA:Defense Security Cooperation Agency) ได้เผยแพร่เอกสารความเป็นไปได้ที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯผ่านทางสภา Congress ในวันที่ 19 พฤศจิกายน
จะพิจารณาอนุมัติการขายยุทโธปกรณ์ให้รัฐบาลญี่ปุ่นคือ อากาศยานไร้คนขับ Northrop Grumman RQ-4 Block 30 (I) Global Hawk  วงเงินประมาณ $1.2 billion ซึ่งประกอบด้วยส่วนระบบยุทโธปกรณ์หลักคือ
UAV(Unmanned Aerial Vehicle) RQ-4 Block 30 (I) Global Hawk จำนวน 3เครื่อง พร้อมระบบตรวจจับ EISS(Enhanced Integrated Sensor Suite)
ระบบนำร่อง Kearfott และ LN-251 INS/GPS(Inertial Navigation System/Global Positioning System) 2ระบบต่ออากาศยานแต่ละเครื่อง และอะไหล่ 2ระบบ รวม 8ระบบ
รวมถึง ระบบตรวจจับระบบปฏิบัติการ, อุปกรณ์ทดสอบอากาาศยาน, อุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นดิน, ระบบสนับสนุนการทดสอบปฏิบัติการบิน, อุปกรณ์สื่อสาร, อะไหล่และชิ้นส่วนซ๋อบำรุง, การฝึกบุคคลากร, เอกสาร และข้อมูลทาง Technic

ระบบ HALE (High Altitude Long Endurance) UAV แบบ RQ-4 Global Hawk เป็นระบบที่ออกแบบมาสำหรับภารกิจรวบรวมข่าวกรอง ตรวจการณ์ และลาดตระเวนทางอากาศ (ISR: Intelligence Surveillance Reconnaissance)
RQ-4 Global Hawk ติดตั้งเครื่องยนต์ Turbofan แบบ Rolls-Royce F137-RR-100 กำลังขับ 7,600lbs ทำความเร็วสูงสุด 340knot เพดานบินสูงสุด 60,000ft พิสัยปฏิบัติการ 12,300nmi เป็นเวลานานมากกว่า 32ชั่วโมง
กองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่น(JASDF:Japan Air Self Defense Force) มีความต้องการจัดหาระบบอากาศยานสำหรับรวบความข่าวกรองทางอากาศแบบใหม่ โดยให้ความสนใจจะจัดหาระบบ RQ-4 Global Hawk จากสหรัฐฯ
ปัจจุบัน RQ-4 Global Hawk  มีผู้ใช้งานหลักคือกองทัพอากาศสหรัฐฯ ซึ่งถ้าประสบความสำเร็จในการลงนามสัญญาจัดหาญี่ปุ่นจะนับเป็นประเทศที่สองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่สหรัฐฯอนุมัติการส่งออกระบบ RQ-4 Global Hawk ให้
หลังจากที่สาธารณรัฐเกาหลีได้ลงนามสัญญาจัดหา RQ-4B Block 30 จำนวน 4เครื่องสำหรับกองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี วงเงิน $657 million ในเดือนธันวาคมปี 2014 โดยจะได้รับมอบระบบในช่วงปี 2018-2019 ครับ