วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สหรัฐอนุมัติความเป็นไปได้ในการขาย Radar Sea Giraffe สำหรับปรับปรุงเรือตัดน้ำแข็งชั้น Hamilton ฟิลิปปินส์

The Philippines – AN/SPS-77 Sea Giraffe 3D Air Search Radars
http://www.dsca.mil/major-arms-sales/philippines-ansps-77-sea-giraffe-3d-air-search-radars

Philippine Navy frigate FF-15 BRP Gregorio del Pilar (ex-WHEC-715 USCGC Hamilton US Coast Guard Hamilton class cutter) exercise CARAT 2013(wikipedia.org)

ตามเอกสารของสำนักงานความร่วมมือด้านความปลอดภัยความมั่นคงสหรัฐฯ (DCSA: Defense Security Cooperation Agency) ที่ประกาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมาระบุว่า
รัฐบาลสหรัฐฯได้อนุมัติความเป็นไปได้ในการขาย Radar ตรวจการณ์ทางอากาศสามมิติแบบ AN/SPS-77 Sea Giraffe พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนและการฝึกให้รัฐบาลฟิลิปปินส์วงเงิน $25 million
ซึ่ง DCSA ได้ยื่นข้อเสนอนี้ให้สภา Congress อนุมัติการรับรองความเป็นไปได้ในการขายเมื่อวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา

กองทัพเรือฟิลิปปินส์มีความต้องการเพิ่มขีดความสามารถการหยั่งรู้อาณาเขตทางทะเล(MDA: Maritime Domain Awarenes) ของตนในการลาดตระเวนตรวจการณ์ในน่านน้ำเขตเศรษฐกิจจำเพาะ(EEZ: Exclusive Economic Zones) ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯให้ความสำคัญต่อฟิลิปปินส์ในกรณีนี้
Radar ตรวจการณ์ทางอากาศสามมิติ AN/SPS-77 Sea Giraffe จะถูกนำไปติดตั้งเพื่อปรับปรุงเรือฟริเกตชั้น Gregorio del Pilar กองทัพเรือฟิลิปปินส์ 2ลำแรกซึ่งเดิมคือเรือตัดน้ำแข็งชั้น Hamilton ของหน่วยยามฝั่งสหรัฐฯซึ่งได้ส่งมอบให้ฟิลิปปินส์ตามโครงการ EDA(Excess Defense Articles)แล้ว 3ลำคือ
FF-15 BRP Gregorio del Pilar(WHEC-715 USCGC Hamilton) เข้าประจำการเมื่อเดือนธันวาคม 2011, FF-16 BRP Ramon Alcaraz(WHEC-716 USCGC Dallas) เข้าประจำการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2013 และ FF-17 BRP Andres Bonifacio(WHEC-719 USCGC Boutwell) ซึ่งเพิ่งเดินทางถึงฟิลิปปินส์เมื่อ 9 ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีกำหนดเข้าประจำการในปี 2017

Sea GIRAFFE 3 D radar on Polish Corvette(wikipedia.org)

SEA GIRAFFE AMB เป็น Radar ตรวจการณ์ทางอากาศสามมิติซึ่งพัฒนาโดยบริษัท SAAB สวีเดน โดย Radar AN/SPS-77 SEA GIRAFFE เข้าประจำการในกองทัพเรือสหรัฐฯโดยติดตั้งบนเรือ LCS(Littoral Combat Ship) ชั้น Independence
Sea Giraffe เป็น 3D Phase Array Radar ทำงานย่านความถี่ C-band มุมตรวจจับมากกว่า 70องศา หมุนที่ความเร็ว 60รอบต่อนาที มีขีดความสามารถในการตรงจับเป้าหมายทางอากาศและเป้าหมายผิวน้ำในระยะ 180km ครอบคลุมความสูงถึง 20,000m
ซึ่งเรือฟริเกตชั้น Gregorio del Pilar หรือเรือตัดน้ำแข็งชั้น Hamilton เดิมที่กองทัพเรือฟิลิปปินส์จัดหาไปนั้นเป็นเรือเก่าที่สร้างมาตั้งแต่ปี 1960s ซึ่งยังขาดขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ตรวจจับที่ทันสมัยครับ