วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ไทยเสนอการปฏิรูปด้านกลาโหมโดยเปลี่ยนสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ DTI เป็นสำนักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ DTA

Thailand proposes defence procurement reform
http://www.janes.com/article/71316/thailand-proposes-defence-procurement-reform

Royal Thai Army DTI-1G 302mm Guided Multiple Launch Rocket System

Thailand's Defence Technology Institute demonstrated test firing domestic DTI-2 122mm Multiple Rocket Launcher system on Type 85 Armoured Personnel Carrier chassis for Royal Thai Army at Artillery Center, 2 November 2016
https://www.facebook.com/dtithailand

DTI Black Widow Spider 8x8 Prototype for Royal Thai Army at Defense & Security 2015 (My Own Photo)

ประเทศไทยกำลังดำเนินการเสนอการปฏิรูปโครงสร้างกลไกการจัดหาทางความมั่นคงด้านกลาโหมโดยการขยายขอบเขตการทำงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(DTI: Defence Technology Institute)
ที่กระทรวงกลาโหมไทยกำลังอยู่ในขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายปัจจุบันในขอบเขตเพื่อการวิจัยและพัฒนา(R&D: Research and Development) และการพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของไทย
ภายใต้ร่างกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาลซึ่งรอการพิจารณาอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีเมื่อเร็วๆนี้ สทป.DTI จะถูกเปลี่ยนเป็น สำนักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTA: Defence Technology Agency)
และจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจัดการการจัดซื้อจัดจ้างและการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ด้านความมั่นคงของกองทัพไทยและกระทรวงกลาโหมไทย

การเปลี่ยนแปลงนี้ซึ่งมีในร่าง 'พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ...'ที่เผยแพร่ใน Website ของ สทป.DTI (http://www.dti.or.th/page_bx.php?cid=99&cno=5383&cno2=0&show=)
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงภายในประเทศไทย เช่นเดียวกับการทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาวุธยุทโธปกรณ์ด้านความมั่นคงของหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมไทยมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น
จากที่ปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่เป็นถูกรวมศูนย์เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยจะขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละสามเหล่าทัพคือ กองทัพบกไทย(Royal Thai Army), กองทัพเรือไทย(Royal Thai Navy), กองทัพอากาศไทย(Royal Thai Air Force) และหน่วยขึ้นตรงของกระทรวงกลาโหมไทยเอง
รวมถึงการขาดเอกภาพในการทำงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาการความมั่นคงของหน่วยขึ้นตรงในทั้งสามเหล่าทัพและกระทรวงกลาโหม ที่จำเป็นที่ต้องมีการบูรณาการร่วมกันให้เป็นไปในทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสากรรมความมั่นคงร่วมกัน

รายละเอียดของร่าง พรบ.เทคโนโลยีป้องกันประเทศ จะเป็นการแปรสภาพ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ DTI จากองค์การมหาชนซึ่งมีข้อจำกัดในการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.๒๕๔๒ ที่ห้ามองค์การมหาชนดำเนินการเพื่อแสวงหากำไร
ไปเป็น สำนักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ DTA ในลักษณะหน่วยงานรัฐที่เป็นนิติบุคคล แต่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
ซึ่งจะทำให้ DTA ใหม่สามารถดำเนินการนำเข้าและส่งออกยุทโธปกรณ์ได้ สามารถเข้าร่วมทุนถือหุ้นเป็นหุ้นส่วนกับบุคคลหรือภาคเอกชนอื่นในภาคอุตสาหกรรรมความมั่นคงเพื่อหารายได้ที่ไม่ใช่แบบเดียวกับรัฐวิสาหกิจได้
ทั้งนี้ภายหลังขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนแล้ว ร่าง พรบ.พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จะถูกนำเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สนช.พิจารณา ก่อนจะทูลเกล้าฯให้ทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปครับ