วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

พิธีบรรจุเข้าประจำการเครื่องบินฝึกใบพัด บ.ทอ.๖ กองทัพอากาศไทย

RTAF.6 Domestic Trainer Pre-Production3(unknown owner)

Commissioned Ceremony RTAF.6 Domestic Trainer developed by Directorate of Aeronautical Engineering, Royal Thai Air Force, 16 August 2017

RTAF.6 Domestic Trainer Pre-Production1 and Pre-Production2 Flight Tested 6 Febuary 2017

กองทัพอากาศไทยได้ทำพิธีบรรจุเข้าประจำการเครื่องบินกองทัพอากาศแบบที่๖ หรือ บ.ทอ.๖ ในสายการผลิตชุดแรกจำนวน ๓เครื่อง เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
โดยผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง และคณะนายทหารระดับสูงของกองทัพอากาศไทยได้ร่วมพิธี ณ อาคารหน่วยบิน ๒๐๓๔ ฝูงบิน๒๐๓ กองบิน๒ โคกกระเทียม ซึ่งเป็นที่ตั้งหน่วยแยก(เฮลิคอปเตอร์ค้นหากู้ภัย)ที่ กองบิน๖ ดอนเมือง

กองทัพอากาศไทยได้ทำพิธีเปิดสายการผลิต บ.ทอ.๖ ระยะที่๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ กรมช่างอากาศ บางซื่อ โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศในขณะนั้น เป็นประธาน
โครงการระยะที่๑ ดำเนินการช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ เพื่อทำการผลิต บ.ทอ.๖ ชุดต้นแบบก่อนสายการผลิต(Pre-Production)จำนวน ๓ เครื่อง โดยจะมีการดำเนินการโครงการผูกพันต่อเนื่อง ๖ปี วงเงิน ๓,๔๐๐ล้านบาท ในสายการผลิต บ.ทอ.๖ ทั้งหมดรวมจำนวน ๒๕เครื่อง

บ.ทอ.๖ เป็นเครื่องบินใบพัดเครื่องยนต์ Turboprop ที่มีพื้นฐานมาจาก บ.ชอ.๒ ที่ทำวิศวกรรมย้อนกลับจาก บ.ฝ.๑๕ SF.260MT ซึ่งทำการบินในปี ๒๕๕๐
ทั้งนี้ก็หวังว่าการนำเครื่องบินฝึกใบพัด บ.ทอ.๖ ชุดแรก ๓เครื่องเข้าประจำการของกองทัพอากาศไทย จะเป็นก้าวย่างที่สำคัญของการพัฒนาอากาศยานของกองทัพอากาศไทยในอนาคตต่อไปครับ