วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

กองทัพเรือไทยทำพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ชายฝั่งชุดใหม่จำนวน ๕ลำ
พิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดใหม่ จำนวน 5 ลำ

วันนี้ (25 เมษายน 2559) เวลา 13.39 น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดใหม่ จำนวน 5 ลำ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ตามยุทธศาสตร์ ทร. พ.ศ.2551-2560 กำหนดความต้องการเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง (ตกช.) รวม 24 ลำ เพื่อใช้ในภารกิจต่าง ๆ โดยมีแผนปลดเรือ ตกช. ที่ใช้ราชการมานานและครบกำหนดปลดระวาง ตั้งแต่ปี 2558 - 2560 รวม 14 ลำ 
จึงมีความจำเป็นต้องการจัดหาเรือ ตกช. ทดแทนเรือที่จะปลดระวาง ซึ่งการจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาเรือ ตกช. เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
เพื่อตอบสนองต่อภารกิจตามยุทธศาสตร์ ทร. สำหรับการจัด และเตรียมกาลังสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของทัพเรือภาคและหน่วยเฉพาะกิจของ กร. และให้การสนับสนุนอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

การดำเนินโครงการจัดหาเรือ ตกช. ที่ผ่านมา ทร. ได้ทยอยจัดหาเรือ ตกช. ทดแทนมาอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ 
โครงการจัดหาเรือ ตกช. ชุดเรือ ต.228 (ต.228, ต.229 และ ต.230) จำนวน 3 ลำ ผูกพันงบประมาณ 3 ปี (2554 – 2556) ได้รับมอบตามสัญญาฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อ ปี พ.ศ.2556 
โครงการจัดหาเรือ ตกช. จำนวน 6 ลำ ผูกพันงบประมาณ 3 ปี (2557-2559) ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการฯ มีกำหนดรับมอบเรือ ภายใน 27 ตุลาคม 2559 
และโครงการจัดหาเรือ ตกช. จำนวน 4 ลำ ผูกพันงบประมาณ 3 ปี (2558-2560) ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการฯ มีกำหนดรับมอบเรือ ภายใน 11 กรกฎาคม 2560

สำหรับการจัดหาเรือ ตกช. โดยการว่าจ้างให้ บริษัท มาร์ซัน จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ นับได้ว่าเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดงบประมาณมากกว่าการจัดหาจากต่างประเทศ 
โดยเรือทั้ง 10 ลำ จะเข้าประจำการใน กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ
มีภารกิจในการตรวจการณ์ สกัดกั้น ลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมทางทะเลและชายฝั่ง คุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเลในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน 
รักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย รวมถึงการถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์

ขีดความสามารถปฏิบัติการรบ (Combat Capabilities) 
สามารถปฏิบัติภารกิจได้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการบริเวณชายฝั่งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน สามารถตรวจจับ ติดตาม และพิสูจน์ทราบเป้าผิวน้ำ 
สามารถป้องกันตนเองจากเรือผิวน้ำและอากาศยานข้าศึกได้ตามสมรรถนะของอาวุธประจำเรือ สามารถปฏิบัติการทางเรืออย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติมได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 
สามารถปฏิบัติงานได้ในสภาพทะเลไม่น้อยกว่า Sea State 2 สามารถตรวจค้นเรือที่ต้องสงสัย ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ และมีความสามารถการทรงตัวที่ดีในการบังคับเรือ และบังคับเลี้ยวในการปฏิบัติงานที่ความเร็วสูง (Maneuverability)

คุณลักษณะทั่วไปของเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง (Ship System Performance)
ระวางขับน้ำเต็มที่โดยประมาณ 45 ตัน 
ขนาดของเรือ ความยาวตลอดลำ 21.40 เมตร ความกว้างสูงสุดของเรือ 5.56 เมตร ความลึกของเรือ (Molded Depth) 3.15 เมตร กินน้ำลึกตัวเรือ (Molded Draught) 1.05 เมตร 
ความเร็วสูงสุดต่อเนื่อง ที่ระวางขับน้ำเต็มที่ไม่น้อยกว่า 30 นอต กำลังพลประจำเรือ 9 นาย สามารถปฏิบัติงานในทะเลได้ต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุง ระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 350 ไมล์ทะเล 
ด้วยความเร็วเดินทางมัธยัสถ์ (15 นอต) ที่ระวางขับน้ำเต็มที่ (Full Load Displacement) 
ขนาดและสัดส่วนของโครงสร้างตัวเรือได้รับการตรวจสอบ และรับรองจากสมาคมจัดชั้นเรือ DNV แห่งประเทศนอร์เวย์ 
โดยโครงสร้างตัวเรือและแผ่นเปลือกเรือทำด้วยอลูมินัมอัลลอยเกรดที่ใช้ในการต่อเรือโดยเฉพาะ (Marine Grade) 
ระบบขับเคลื่อนประกอบด้วย เครื่องจักรใหญ่ดีเซลเรือตราอักษร MAN รุ่น D2862 LE463 พร้อมเพลาใบจักร จำนวน 2 ชุด ซึ่งผลิตกำลังได้เครื่องละ 1,029 กิโลวัตต์ ทำให้มีกำลังเครื่องจักรรวม 2,058 กิโลวัตต์ 
ขับเพลาใบจักรและใบจักรผ่านชุดคลัชท์และเกียร์ทด จำนวน 2 ชุด โดยที่ระบบเพลาและใบจักรซ้าย-ขวาเป็นแบบ Fixed Pitch Propeller (FPP) จำนวน 2 ชุด

อาวุธประจำเรือ
อาวุธปืนหลัก ปืนกลขนาด 20 มิลลิเมตร จำนวน 1 กระบอก บริเวณหัวเรือ
อาวุธปืนรอง ปืนกลขนาด .50 นิ้ว จำนวน 1 กระบอก 
พร้อมกับเครื่องยิงลูกระเบิด 81 มิลลิเมตร ร่วมแกน จำนวน 1 กระบอก ติดตั้งบริเวณท้ายเรือ

ที่มา กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
https://www.facebook.com/prthainavy/posts/1161971390520882
https://www.facebook.com/prthainavy/

การสร้างเรือตรวจการณ์ชายฝั่งใหม่โดยบริษัท MARSUN คือแบบเรือ M21 ชุดเรือ ต.228 เพื่อทดแทนเรือเก่าที่ประจำการมานานมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลายปี
นับตั้งแต่ชุดแรกคือจำนวน ๓ลำ ประกอบด้วยเรือ ต.228, เรือ ต.229 และเรือ ต.230 ขึ้นระวางประจำการเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ชุดที่สองจำนวน ๖ลำ ประกอบด้วยเรือ ต.232, เรือ ต.233, เรือ ต.234, เรือ ต.235, เรือ ต.236 และ เรือ ต. 237 ซึ่งกองทัพเรือจัดพิธีปล่อยเรือลงน้ำเมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โดยมีกำหนดจะรับมอบเรือภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
(หมายเหตุ: เรือ ต.231 คือเรือ Hysucat 18 ที่สร้างโดย Technautic Intertrading ประเทศไทย เข้าประจำการเมื่อ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ เป็นเรือต้นแบบทดสอบสาธิต Technology ใหม่ในสมัยนั้น)

ที่มา กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
https://www.facebook.com/prthainavy/photos/pcb.1148283998556288/1148283495223005/
https://www.facebook.com/prthainavy/

MARSUN M21 Patrol Boat Model (My Own Photo)

เรือ ตกช.ชุดต่อไปที่กำลังดำเนินการสร้างจำนวน ๔ลำ ได้พิธีวางกระดูกงูเรือไปเมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ มีกำหนดจะรับมอบเรือภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
และชุดล่าสุดจำนวน ๕ลำที่ทำพิธีวางกระดูงูเรือไปวันนี้ครับ