วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กองทัพเรือไทยทำพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๓

Opening ceremony of Royal Thai Navy Exercise 2020 in 26 February 2020 at Royal Thai Marine Corps Headquarters, Sattahip, Chonburi province include RTMC Reconnaissance Battalion's combat teams, Sikorsky SH-60B Seahawk
and AAV7A1 Assault Amphibious Vehicle of Marine Assault Amphibious Vehicle Battalion, Royal Thai Marine Corps Division upgraded by Thailand company's Chaiseri.

Clip: พิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ63
https://www.facebook.com/RoyalThaiNavyFanpage/videos/206149670458607/


รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น กองทัพเรือ จัดพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2563
วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 10.40 น. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2563 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
โดยมี พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2563 ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองอำนวยการฝึกฯ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือให้การต้อนรับ


กองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึกกองทัพเรือเป็นประจำทุกปี เพื่อบูรณาการการฝึกภายในกองทัพเรือด้วยการนำขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือตามสาขาต่าง ๆ การปฏิบัติและการสนับสนุนของกรมในส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
มาทำการฝึกภายใต้สถานการณ์การฝึกเดียวกันและใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยกองทัพเรือได้อนุมัติให้จัดการฝึกกองทัพเรือตามวงรอบการฝึกสองปี โดยปีแรกใช้สถานการณ์ฝึกต่อเนื่อง ในภาวะปกติจนถึงภาวะความขัดแย้งระดับต่ำหรือขั้นการเตรียมการก่อนเข้าสู่ภาวะสงคราม 
และปีถัดไปเป็นการฝึกสถานการณ์ภาวะความขัดแย้งระดับปานกลางถึงความขัดแย้งระดับสูง ซึ่งในปีนี้จะเป็นการฝึกในปีแรกของวงรอบการฝึกสองปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกเพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร 
เพื่อทดสอบแนวทางการใช้กำลังของกองทัพเรือ และการอำนวยการยุทธ์ตามแผนยุทธการที่ใช้ในการฝึก โดยใช้แนวความคิดตามแผนป้องกันประเทศและยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ระยะ 20 ปี เป็นกรอบแนวทางสำหรับจัดทำแผนยุทธการเพื่อใช้ในการฝึก 
โดยจะมีการทดสอบการปฏิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพเรือ และแผนเผชิญเหตุของหน่วย ในส่วนของการฝึกภาคสนาม/ทะเล จะดำเนินการแยกฝึกตามสาขาปฏิบัติการ การฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ 
และการฝึกยิงอาวุธตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ รวมถึงจะมีการฝึกปฏิบัติการร่วม ระหว่างกองทัพเรือ กองทัพบก และกองทัพอากาศในระดับยุทธวิธี


ทั้งนี้ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบนโยบายในการฝึกโดยขอให้ทุกหน่วยยึดแนวคิด “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” อันไหนเด่นชัด ใช้งานมากต้องฝึกให้มาก หากต้องรบจริงก็เชื่อได้ว่ามีโอกาสชนะ 
โดยขอให้ยกระดับการฝึกให้สมจริง เพื่อให้กำลังพลเกิดความคุ้นชิน ซึ่งในระหว่างการฝึกย่อมมีข้อขัดข้อง เกิดปัญหาก็นำไปแก้ไข อันไหนยังเชื่อถือไม่ได้จงอย่าเอาไปใช้ในการรบ


ขั้นการฝึกที่สำคัญในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2563 ประกอบด้วย
1.) การฝึกปัญหาที่บังคับการ ซึ่งเป็นการฝึกทดสอบกระบวนการวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ การฝึกทดสอบการตัดสินใจ ตามกระบวนการวางแผนทางทหาร และทดสอบการอำนวยการยุทธ์ตามคำสั่งยุทธการการฝึก ทำการฝึกในระดับระดับยุทธวิธี และระดับยุทธการ 
ระหว่างวันที่ 11 - 27 มีนาคม 2563 โดยจะมีการฝึกสถานการณ์ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2563 และจะมีการใช้ระบบการจำลองยุทธ์ด้วยเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWTS มาใช้ในการฝึก
2. การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล จะเป็นการฝึกภาคปฏิบัติของหน่วยกำลังรบและการสนับสนุนของหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยให้ดำเนินการฝึกในลักษณะแยกฝึกตามสาขาปฏิบัติการ เพื่อทดสอบความพร้อมของหน่วยต่าง ๆ และทำการฝึกด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ 
ด้วยการสมมุติสถานการณ์เกิดพายุไต้ฝุ่นในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง สร้างความเสียหายในหลายพื้นที่ หน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้จัดตั้งหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลกองทัพเรือ และหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางบกกองทัพเรือ 
เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือปะชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติอย่างเร่งด่วน นอกจากนั้น ยังมีการฝึกในหัวข้ออื่น ๆ อาทิ การฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ การฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี การฝึกยิงตอร์ปิโด การฝึกจุดระเบิดทุ่นระเบิดทอดประจำที่ปราบเรือดำน้ำแบบล่องหน 
การฝึกเป็นหน่วยกรมผสมของกองพลนาวิกโยธิน การฝึกเป็นหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่และการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี การฝึกปฏิบัติการร่วมทัพเรือภาคที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 2 และทัพเรือภาคที่ 3 เป็นต้น
 

สำหรับการฝึกสาธิต การปฏิบัติการโจมตีโฉบฉวยสะเทินน้ำสะเทินบกที่จัดขึ้นในวันนี้ ได้มีการนำนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ มาเข้าสู่กระบวนการในการสาธิต 
ซึ่งมีการสมมุติสถานการณ์ ในการส่งส่วนล่วงหน้าทำการแทรกซึมทางอากาศลงสู่พื้นที่เป้าหมายเพื่อทำการหาข่าว เฝ้าตรวจ และเตรียมพื้นที่ในการนำกำลังหลักเข้าโจมตีที่หมาย 
จากนั้น หน่วยโจมตีโฉบฉวยสะเทินน้ำสะเทินบก เข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการด้วยเรือระบายพล เรือยาง รถสะเทินน้ำสะเทินบก เพื่อโจมตีที่หมาย โดยระหว่างการปฏิบัติการโจมตีโฉบฉวยสะเทินน้ำสะเทินบกต่อที่หมายนั้น 
หน่วยปืนต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จะทำการยิงต่อต้านการโจมตีโฉบฉวยสะเทินน้ำสะเทินบก โดยกำลังที่จัดเข้าร่วมในการสาธิตในวันนี้ ประกอบด้วย 
เครื่องบินลาดตระเวนแบบดอร์เนีย เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ แบบ S - 70 B เรือหลวงกันตัง รถสะเทินน้ำสะเทินบก ชุดลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก ชุดโดดร่ม ชุดดำน้ำทางยุทธวิธี ปืนต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
https://www.facebook.com/RoyalThaiNavyFanpage/posts/3296568437037317
https://www.facebook.com/RoyalThaiNavyFanpage/posts/3296860560341438

พิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๓ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นการฝึกบูรณาการภายในกองทัพเรือประจำทุกปีเพื่อดำรงความพร้อมและความชำนาญในทุกภาคส่วน
โดยการสาธิตการปฏิบัติการโจมตีโฉบฉวยสะเทินน้ำสะเทินบกนั้นได้มีการนำกำลังอาทิ กองพันลาดตระเวนนาวิกโยธิน กองพลนาวิกโยธิน พร้อมปืนเล็กสั้น HK G36C, เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ ฮ.ปด.๑ Sikorsky SH-60B Seahawk ฝูงบิน๒ หน่วยบินเรือหลวงจักรีนฤเบศร กองการบินทหารเรือ
และรถสะเทินน้ำสะเทินบก AAV7A1 กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก พล.นย.ที่ได้รับการปรับปรุงมาตรฐานใหม่เทียบเท่ารุ่น AAV7A1 RAM/RS โดยบริษัท Chaiseri ประเทศไทยด้วย(https://aagth1.blogspot.com/2019/09/aav7a1-chaiseri.html)

Clip: Royal Thai Navy's SH-60B with bambi bucket in fighting wildfire at Trat Province.
TIME LINE การทำงานของทีมดับไฟป่าเทือกเขาบรรทัด
https://www.facebook.com/RoyalThaiNavyFanpage/videos/3081965895156331/
Top eye view มุมมองการทำงานจาก SEA HAWK เหนือไฟป่าเทือกเขาบรรทัด
https://www.facebook.com/RoyalThaiNavyFanpage/videos/185880866023618/

ขณะเดียวกันกองทัพเรือไทยยังได้ส่ง ฮ.ปด.๑ SH-60B Seahawk ติดตั้งติดตั้งอุปกรณ์ Bambi-Bucket บรรจุน้ำ 1,500liter เข้าปฏิบัติการดับไฟป่าบนเขาบรรทัดชายแดนจังหวัดตราด โดยปฏิบัติการจากชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่๓ เขาล้าน จังหวัดตราด
เป็นการตอบโต้ข้อกล่าวหาจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อชาติที่กำลังโจมตีกองทัพเรือด้วยข้อมูลเท็จหลายๆประเด็น เช่นในกรณีนี้คือสร้างข่าวปลอมว่า ฮ.ปด.๑ Seahawk ทั้ง ๖เครื่องที่จัดหาในช่วงเดียวกับ ร.ล.จักรีนฤเบศร ประจำการนั้นปลดประจำการไปพร้อมกับเครื่องบินขับไล่ บ.ขล.๑ AV-8S แล้ว
แต่ก็เห็นได้จากชุดภาพและวิดีทัศน์ว่า ฮ.Seahawk ยังคงทำการบินปฏิบัติการต่างๆอยู่ การโจมตีนี้ยังรวมถึงการใส่ร้ายเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป ฮ.ท.๑๗ Mil Mi-17V5 กองทัพบก และเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาภัย ฮ.ปภ.๓๒ Kamov KA-32 ที่กำลังดับไฟป่าที่นครนายกและภูกระดึงด้วยครับ