วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กองทัพอากาศไทยจัดแสดงเครื่องบินขับไล่ F-5TH Super Tigris และอากาศยานรบไร้คนขับ RTAF U1-M ในงาน Singapore Airshow 2020
Royal Thai Air Force's F-5E single-seat serial 21137 and F-5F two-seat 21105, 211st Squadron, Wing 21 Ubon Ratchathani  upgraded to F-5TH Super Tigris at Singapore Airshow 2020, 11-16 February 2020

Domestic RTAF U1-M Tactical UAS (Unmanned Aerial System), 404th Squadron, Wing 4 Takhli, Royal Thai Air Force based-on Thailand company's RV Connex Sky Scout-X unmanned combat aerial vehicle (UCAV)
with two Thales's Freefall Lightweight Multirole Missiles (FFLMM) underwings

กองทัพอากาศ ส่งเครื่องบินขับไล่ F-5TH และอากาศยานไร้คนขับ RTAF U1 ร่วมจัดแสดงในงาน Singapore Air Show 2020
วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) คณะทำงานของกองทัพอากาศ ได้เตรียมการและตรวจความพร้อมของการจัดแสดงอากาศยานพร้อมยุทโธปกรณ์ (Static Aircraft Display) สำหรับงานงาน Singapore Airshow 2020
โดยกองทัพอากาศได้นำอากาศยานเข้าร่วมจัดแสดง จำนวน ๓ เครื่อง ได้แก่ เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค หรือ F-5TH จากฝูงบิน ๒๑๑ กองบิน ๒๑ จำนวน ๒ เครื่อง และ อากาศยานไร้คนขับแบบ RTAF U1 จากฝูงบิน ๔๐๔ กองบิน ๔ จำนวน ๑ เครื่อง
สำหรับงาน Singapore Airshow 2020 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ Singapore Changi Exhibition Center สาธารณรัฐสิงคโปร์
https://www.facebook.com/rtafnews.mi.th/posts/1522732297903040

ในงานแสดงการบินนานาชาติ Singapore Airshow 2020 ที่สนามบิน Changi สิงค์โปร์ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กองทัพอากาศไทย(RTAF: Royal Thai Air Force) ได้จัดแสดงเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ข/ค ฝูงบิน๒๑๑ กองบิน๒๑ อุบลราชธานี สองเครื่อง
คือเครื่องบินขับไล่ บ.ข.๑๘ข F-5E ที่นั่งเดี่ยว หมายเลข 21137 และเครื่องบินขับไล่ บ.ข.๑๘ค F-5F สองที่นั่งเดี่ยวหมายเลข 21105 ที่ได้รับการปรับปรุงความทันสมัยในมาตรฐานเครื่องบินขับไล่ F-5TH Super Tigris แล้ว

F-5E หมายเลข 21137 และ F-5F หมายเลข 21105 ที่ได้รับการปรับปรุงเป็นมาตรฐาน F-5TH นี้ได้มีพิธีบรรจุประจำการเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒(2019) พร้อมกับอากาศยานไร้คนขับแบบ RTAF U1 ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง
ภายใต้การดำเนินการโดยบริษัท Elbit System อิสราเอล และบริษัท อุตสาหกรรมการบิน Thai Aviation Industries(TAI) ไทย ที่ทำการปรับปรุง บ.ข.๑๘ข/ค F-5E/F ฝูงบิน๒๑๑ กองบิน๒๑ ภายในไทยรวม ๑๔เครื่อง(https://aagth1.blogspot.com/2019/11/f-5th-super-tigris-iris-t.html)

เครื่องบินขับไล่ F-5TH Super Tigris ได้รับการปรับปรุงติดตั้งระบบ Avionic ใหม่, ห้องนักบินแบบ Glass Cockpit, หมวกนักบินติดจอแสดงผล DASH IV, อาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้ Diehl IRIS-T เยอรมนี(https://aagth1.blogspot.com/2018/06/f-5st-super-tigris-iris-t.html)
อาวุธอากาศสู่อากาศนอกระยะสายตา(BVR: Beyond Visual-Range missile) แบบ Rafael I-Derby อิสราเอล รวมถึง Radar แบบ Elta EL/M-2032, กระเปาะชี้เป้า Rafael Litening III อิสราเอล, ระเบิดนำวิถี Laser แบบ Elbit Systems LIZARD อิสราเอล

F-5TH ยังไดรับการติดตั้งการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายผ่าน Datalink แบบ Link-T ที่พัฒนาในไทย ทำให้มีขีดความสามารถเทียบเท่าเครื่องบินขับไล่ยุคที่ 4.5 เช่นเครื่องบินขับไล่ บ.ข.๒๐ Saab Gripen C/D ฝูงบิน๗๐๑ กองบิน๗ สุราษฎร์ธานี และประจำการต่อไปได้ถึงราวปี พ.ศ.๒๕๗๕(2032)
ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือส่วนหัวเครื่องมีการขยายยาวขึ้น โดย F-5E ที่นั่งเดียวมีการถอดปืนใหญ่อากาศ M39A2 ขนาด 20mm จากสองกระบอกเหลือหนึ่งกระบอกความจุกระสุน ๒๘๐นัด ขณะที่ F-5F สองที่นั่งถูกถอดปืนใหญ่อากาศที่มีกระบอกเดียวออกไปทั้งหมด

ในงาน Singapore Airshow 2020 กองทัพอากาศไทยยังได้จัดแสดงระบบอากาศยานไร้นักบินทางยุทธวิธีขนาดกลาง RTAF U1-M ฝูงบิน๔๐๔ กองบิน๔ ตาคลี จำนวน ๑เครื่องจากทั้งหมด ๑๗เครื่องที่ได้ถูกนำมาวางกำลัง ณ ฝูงบิน๒๐๖ วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ซึ่งอากาศยานรบไร้คนขับ  (UCAV: Unmanned Combat Aerial Vehicle) แบบ RTAF-U1-M เป็นรุ่นติดอาวุธที่มีพื้นฐานจากระบบอากาศยานไร้นักบินทางยุทธวิธีขนาดกลาง RTAF U1 ที่พัฒนาและสร้างในประเทศไทย

อากาศยานรบไร้คนขับ RTAF U1-M มีพื้นฐานพัฒนามาจากระบบอากาศยานไร้คนขับ Sky Scout-X ของบริษัท RV Connex ประเทศไทยผู้พัฒนาอากาศยานไร้คนขับ Sky Scout ที่ถูกพัฒนาเป็น RTAF U1 ของกองทัพอากาศไทย
ที่เปิดตัวในงานแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์นานาชาติ Defense and Security 2019 ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้า Impact เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒(https://aagth1.blogspot.com/2019/11/defense-security-2019-rv-connex-sky.html)

ความแตกต่างระหว่าง Sky Scout-X ของ RV Connex ไทย และ RTAF U1-M ของกองทัพอากาศไทยที่แสดงในงาน Singapore Airshow 2020 ที่เห็นได้ภายนอกคือ RTAF U1-M จะไม่มีปลายปีกแบบ Winglet เหมือน Sky Scout-X เช่นเดียวกับ RTAF U1 เดิม
โดย RTAF U1-M ได้ติดตั้งระบบตรวจจับกล้อง Electro-Optical/Infrared(EO/IR) ของ CONTROP อิสราเอล และติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีแบบ FreeFall Lightweight Multirole Missiles(FFLMM) ของบริษัท Thales Air Defence สหราชอาณาจักรใต้ปีกทั้งสองข้างรวมสองนัดครับ