วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ไทยลดงบประมาณกลาโหมปี ๒๕๖๔ เนื่องจาก Covid-19

Covid-19: Thailand proposes 2021 defence budget reductionCuts in Thailand’s defence budget in 2020 – a response to Covid-19 - have hit programmes including the procurement of additional Stryker ICVs (pictured:) from the United States. (US Army)China Shipbuilding and Off-shore International (CSOC) was displayed model of 2,600 ton Conventional Submarines at Defense and Security 2019 exibition in Thailand.(My Own Photo)

Royal Thai Air Force's Korea Aerospace Industries (KAI) T-50TH Golden Eagle 40112, 401st Squadron, Wing 4 Takhli.(https://www.facebook.com/navin.thai)

รัฐบาลไทยได้เสนองบประมาณกลาโหมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔(2021) ที่วงเงิน ๒๒๓,๔๖๓,๖๕๒,๑๐๐บาท($7.2 billion) เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ได้แสดงถึงวงเงินที่ลดลงร้อยละ๓.๖ จากงบประมาณกลาโหมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓(2021) ที่วงเงิน ๒๓๑,๗๔๕,๒๗๓,๑๐๐บาท

เอกสารงบประมาณระบุว่าการตัดลดงบประมาณกลาโหมเชื่อมโยงกับข้อจำกัดทางเศรษฐกิจเนื่องจากการแพร่ระบาดของ Coronavirus Covid-19 ในการแถลงครั้งแรกของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อรัฐสภาไทย 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยกล่าวว่า การใช้จ่ายงบประมาณกลาโหมใหม่จะช่วยปรับปรุงความทันสมัยของกองทัพไทย(Royal Thai Armed Forces)

"เราไม่ได้รับงบประมาณจำนวนมากในเร็วๆนี้เพื่อจะซื้ออาวุธใหม่และยุทโธปกรณ์ทางทหารอื่นๆ และราวร้อยละ๗๐ ถึงร้อยละ๘๐ ของอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นเก่าและจำเป็นต้องไดรับการทดแทน
ภารกิจของเราคือเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติตลอดแนวพรมแดน และเราจำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับการปะทะหรือความขัดแย้งใหม่ใดๆ ไม่ว่าพวกมันจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม" พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวต่อรัฐสภาไทย

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ หลายส่วนจะถูกแถลงในรัฐสภาไทยก่อนที่จะได้รับการยื่นต่อวุฒิสภาไทยสำหรับการอนุมัติ ปีงบประมาณของไทยมีการเริ่มต้นในเดือนตุลาคม
งบประมาณกลาโหมปี ๒๕๖๔ ได้ถูกเสนอราวสองเดือนก่อนหลังจากที่รัฐบาลไทยตัดงบประมาณกลาโหมปี ๒๕๖๓ ลงร้อยละ๗.๖๑ เหลือที่วงเงินราว ๒๑๓,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐บาท(https://aagth1.blogspot.com/2020/04/covid-19.html)

โดยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ได้รับการจัดสรรใหม่ในการสนับสนุนแผนการจัดการ Covid-19 แห่งชาติ การตัดงบประมาณกลาโหมปี ๒๕๖๓ คาดว่าจะมีผลกระทบต่อโครงการจัดหาของกองทัพไทยหลายโครงการ
กองทัพบกไทย(RTA: Royal Thai Army) ที่ถูกตัดงบประมาณลงราวร้อยละ๓๐ เช่น การเลื่อนโครงการจัดหายานเกราะล้อยางลำเลียงพล Stryker RTA ICV 8x8 ระยะที่๒ ๕๐คันจากสหรัฐฯเพิ่มเติม(https://aagth1.blogspot.com/2020/01/fn-scar-stryker.html)

กองทัพเรือไทย(RTN: Royal Thai Navy) ที่ถูกตัดงบประมาณลงราวร้อยละ๓๓ เช่น การระงับโครงการจัดหาเรือดำน้ำแบบ S26T จากจีนระยะที่๒ และระยะที่๓ จากระยะที่๑ ลำแรกที่ทำพิธีวางกระดูกงูเรือเมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒(2019)(https://aagth1.blogspot.com/2019/09/s26t.html)
และกองทัพอากาศไทย(RTAF: Royal Thai Air Force) ที่ถูกตัดงบประมาณลงราวร้อยละ๒๓ เช่น การยกเลิกโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่และฝึก บ.ขฝ.๒ KAI T-50TH ระยะที่๔ เพิ่ม ๒เครื่องจากสาธารณรัฐเกาหลีครับ(https://aagth1.blogspot.com/2020/04/t-50th.html)