วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

กองทัพบกไทยมีแผนจะปรับปรุงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน Bofors 40mm L/70 ในประเทศBofors 40mm L/70 Anti-Aircraft Gun with Opto-Electronic camera and Flycatcher radar fire control systems of 5th Anti-Aircraft Artillery Battalion, 1st Anti-Aircraft Artillery Regiment, Army Air Defense Command, Royal Thai Army.

The Army Research and Development Office, Royal Thai Army A Development on Design and Manufacturing of Seals and the O-Rings used in GHN-45A1, M71 and M198 155mm Towed Howiter(My Own Photo)
https://aagth1.blogspot.com/2017/11/defense-security-2017.html

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม ๒๕๖๓(2020)
ด้านยุทโธปกรณ์ความมั่นคง
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย : ชุดอุปกรณ์ซ่อมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร แบบ แอล ๗๐ (The Upgraded kit for the 40 mm L70 Anti - Aircraft Gun)
หน่วยงานที่พัฒนา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับทุนการวิจัยจาก บริษัท อาร์มี่ ซัพพลาย จำกัด ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ ร่วมกับสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก และ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ (นปอ.)
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย : บริษัท อาร์มี่ซิส ซัพพลาย จำกัด (ARMISYS SUPPLY COMPANY LIMITED)
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน : มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - มีนาคม พ.ศ.๒๕๗๑ (2020-2028 ๘ปี)

คุณสมบัตินวัตกรรม :
ผลงานนวัตกรรมนี้ เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการดำรงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ ยุทโธปกรณ์ ทางการทหาร ได้แก่ ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40mm แบบ L/70 
โดยทำการพัฒนาระบบควบคุมแบบปิดของ servo motor เพื่อใช้ทดแทน hydraulic motor สำหรับควบคุมการเคลื่อนที่ของมุมทางสูงและมุมทางทิศของปืนใหญ่ต่อสู้ อากาศยาน ขนาด 40 มิลลิเมตร แบบแอล 70 ซึ่งชำรุดเสียหาย และเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
และได้ทำการพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ สาหรับควบคุมการทำงานระหว่างปืนต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มิลลิเมตร แบบแอล 70 กับระบบควบคุมการยิงด้วย radar 
เพื่อให้สามารถทำงานได้ทั้งระบบการทำงานแบบควบคุมการยิงโดยเจ้าหน้าที่ประจำปืน (Local Control) และระบบการทำงานแบบควบคุมการยิงอัตโนมัติระยะไกลร่วมกับระบบควบคุมการยิงด้วย radar ได้ (Remote Control) 
พร้อมโปรแกรมสำหรับติดตามการเคลื่อนที่ของเป้าหมายและระบบคำนวณวิถีกระสุนสำหรับการค้นหามุมดักเพื่อความแม่นยำในการยิงเป้าหมาย ที่สามารถรองรับอุปกรณ์ค้นหาและติดตามเป้าหมาย ที่มีความทันสมัยมากขึ้นในอนาคต 
เช่น กล้อง Opto-Electronic Fire Control ซึ่งจะประกอบด้วย กล้องตรวจการณ์กลางวัน กล้องจับภาพด้วยรังสีความร้อน Infrared และกล้อง laser วัดระยะ ซึ่งสามารถติดตั้งเพิ่มเติมและใช้งานร่วมกันได้ในทันที 
และยังทำการวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนซ่อมทดแทน ชุดแหวนยางกันซึมและชิ้นส่วนโลหะ ของปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40mm แบบ L/70  ด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ เพื่อเป็นการดำรงสภาพและทดแทนชิ้นส่วนที่มีการสึกหรอชำรุดตามอายุการใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะ
๑. ระบบทางไฟฟ้าควบคุมแบบ digital และระบบ servo motor ไฟฟ้า สาหรับควบคุมการเคลื่อนที่ของมุมทางสูงและมุมทางทิศ ของปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40mm แบบ L/70 ด้วยความเที่ยงตรง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่าระบบควบคุมการเคลื่อนแบบเดิม
๒. ระบบอุปกรณ์ส่งกำลังทางกล ซึ่งทำหน้าที่ต่อเชื่อมระหว่าง servo motor กับระบบขับเคลื่อนเดิมของปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40mm แบบ L/70 เพื่อทดแทนการทำงานของ hydraulic motor
๓. อุปกรณ์และโปรแกรมสื่อสารสำหรับเชื่อมต่อสัญญาณ เพื่อควบคุมการทำงานระหว่างปืนต่อสู้อากาศยานกับระบบควบคุมการยิงด้วย radar เพื่อให้สามารถควบคุมแบบอัตโนมัติระยะไกลได้ 
พร้อมโปรแกรมอัตโนมัติซึ่งรองรับอุปกรณ์ค้นหา ติดตามเป้าหมายและคำนวณวิถีกระสุน เช่น กล้อง Opto-Electronic เพื่อความแม่นยำในการยิงที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ในอนาคต
http://dmsic.moph.go.th

ตามที่กรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบกไทย(Royal Thai Army Ordnance Department) ประกาศโครงการจ้างซ่อมปรับปรุงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน Bofors ขนาด 40mm L/70 กำหนดราคากลางอ้างอิงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓(2020)
วงเงินงบประมาณ ๔๔๖,๕๐๐,๐๐๐บาท($13,996,873.07) ราคาต่อหน่วย ๒๓,๕๐๐,๐๐๐บาท($736,677.53) แหล่งที่มาราคากลาง(ราคาอ้างอิง) บริษัท อาร์มี่ซิส ซัพพลาย จำกัด (ARMISYS SUPPLY COMPANY LIMITED) นั้น

การประกาศโครงการสอดคล้องกับเอกสาร บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ความมั่นคง รหัส 13020008 ชุดอุปกรณ์ซ่อมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40mm แบบ L/70
ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมไทยของ บริษัท ARMISYS SUPPLY ไทย จึงเป็นที่เข้าใจว่ากองทัพบกไทยมีแผนที่จะซ่อมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ปตอ.Bofors 40mm L/70 สวีเดน ที่ใช้งานมานานหลายสิบปีของตนเพื่อยืดอายุการใช้งานและประจำการต่อไป

ปัจจุบันหน่วยขึ้นตรงของ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ นปอ. เช่น กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่๑ มี ปตอ.Bofors 40mm L/70 ประจำการร่วมกับ radar ควบคุมการยิงแบบ Flycatcher เนเธอร์แลนด์ที่จัดหามาตั้งแต่ช่วงปี 1980s
ก่อนหน้านั้น สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการพัฒนาออกแบบและผลิตชุดแหวนยางกันซึมที่ใช้ในปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ ปนร.๓๔ GHN45A1 ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง ปกค.๒๕ M198 และปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ ปนร.๒๐ M71 ขนาด 155mm ทดแทนอะไหล่ที่เลิกสายการผลิตไปแล้วครับ