วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

Marsun ได้สัญญาสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งกองทัพเรือไทย ๒ลำใหม่

Model of Marsun M36 Mk II Patrol Boat(My Own Photo)
https://aagth1.blogspot.com/2017/11/marsun-usv.html


Model of Tor 994-class Coastal Patrol Boat T.994 that builded by Thonburi Naval Dockyard, Royal Thai Naval Dockyard Department, Royal Thai Navy.(My Own Photo)

Model of Royal Thai Navy's Tor 994-class Coastal Patrol Boat T.995 that builded by Thailand's shipyard company Marsun Public Company Limited.(My Own Photo)
https://aagth1.blogspot.com/2016/03/3rd-ship-technology-for-next-decade.html

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง
http://www.supplyonline.navy.mi.th/pdf/37416.pdf

วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒(2019) กองทัพเรือไทย(RTN: Royal Thai Navy) ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๑งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)(Marsun Public Company Limited) โดยเสนอราคาเป็นทั้งสิ้น ๗๒๐,๑๑๐,๐๐๐บาท($23,575,681) ในราคายกเว้นค่าอากรทางศุลกากร แต่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอิ่นๆ ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

ตามหนังสือเชิญชวนที่ออกเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑(2018) กองทัพเรือไทยมีความต้องการจ้างสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งจำนวน ๒ลำรวมทั้งอุปกรณ์และอื่นๆ ตามแบบเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.๙๙๔ ของกองทัพเรือ
หรือกองทัพเรืออนุญาตให้นำแบบเรือ ตกฝ.ชุดเรือ ต.๙๙๔ ของกองทัพเรือในการสร้างได้ โดยกองทัพเรือสงวนสิทธฺ์ในการเป็นเจ้าของแบบเรือ หรือแบบเรือของผู้ยื่นข้อเสนอที่มีพื้นฐานตัวเรือเป็นเหล็กและมีคุณลักษณะขีดความสามารถที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

ไม่รวมการจัดหาและติดตั้งระบบควบคุมการยิงและระบบอาวุธวงเงินวงประมาณโครงการจำนวน ๗๘๔,๐๐๐,๐๐๐บาท($25,644,248) โดยวิธีคัดเลือก ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๓ ปี ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔(2019-2021)
การสร้างเรือดำเนินการ ณ อู่ต่อเรือภายในประเทศของผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน ๒ลำ ให้กับ กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ โดยผู้ชนะโครงการคือบริษัท Marsun ประเทศไทยมีที่ตั้งอู่ต่อเรือในอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท Marsun ไทยได้มีประสบการณ์ในการสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.994 มาแล้ว ๒ลำคือ เรือ ต.995 และเรือ ต.996 เข้าประจำการเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔(2011)
โดยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.994 ลำแรกคือ เรือ ต.994 ถูกสร้างโดย อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เข้าประจำการเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔

เรือ ตกฝ.ชุดเรือ ต.994 มีแบบแผนเรือที่ได้รับการปรับปรุงมาจากเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.991 ที่เรือลำแรกของชุดคือ เรือ ต.991 ถูกสร้างโดย อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เข้าประจำการเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐(2007)
โดยเรือ ตกฝ.ชุดเรือ ต.991 ๒ลำหลังคือ เรือ ต.992 และเรือ ต.993 ได้ถูกสร้างโดยอู่เรือของบริษัท Marsun ไทย โดยทั้งสองลำถูกทำพิธีปล่อยเรือลงน้ำเมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ และเข้าประจำการในปี พ.ศ.๒๕๕๑(2008)

ต่อมาบริษัท Marsun ไทยได้รับสัญญาสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.111 หรือเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือชุดเรือ ต.111 แบบเรือ M36 Patrol Boat ที่ประกอบด้วยเรือ ต.111, เรือ ต.112 และเรือ ต.113 จำนวน ๓ลำ เข้าประจำการเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗(2014)
ปัจจุบัน Marsun ไทยกำลังอยู่ระหว่างการสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.114 แบบเรือ M36 Mk II ประกอบด้วยเรือ ต.114 และเรือ ต.115 จำนวน ๒ลำที่ทำการวางกระดูกเรือเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ครับ(https://aagth1.blogspot.com/2018/06/114.html)